Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Illecebrum verticillatum L. - nehtovec přeslenitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Nehtovec přeslenitý je významný subatlanticko-submediteránní druh. Jeho souvislý areál se nachází v z. Evropě a zasahuje až do z. Polska, jednotlivé izolované arely se nacházejí v z. i v sv. části Středomoří, v s. Africe, na Kanárských ostrovech a na Azorech. Těžiště rozšíření tohoto taxonu v ČR leží v Třeboňské pánvi a přilehlých oblastech, historicky byl zaznamenán i na Ostravsku a nově byl nalezen v lesních školkách ve v. Polabí, kam byl zřejmě zavlečen s rašelinou (Doležal in Hadinec & Lustyk 2016). Všechny nálezy nehtovce na Vysočině jsou již historického data a většina jich pochází z jz. okraje regionu při hranici s Jindřichohradeckem. Koncem 19. století byl zaznamenán u Počátek (r. Valcha; Čelakovský 1868–1883), později u Klatovce (r. Zhejral; Ambrož 1939c), u Řásné (Plodový r.; Podpěra 1942 in Dvořák & Kurka 1980) a u Mysletic (Ambrož 1939c). Dále existuje nedatovaný sběr F. Kováře ze Žďáru nad Sázavou (Kovář OLM). Literární údaj o výskytu druhu z okolí Náměště nad Oslavou (Šmarda in Dvořák & Kurka 1980) je v této části regionu zcela ojedinělý, není doložen a nebyl později nikdy ověřen. Jednoletá poléhavá rostlina se vyskytuje na písčitých okrajích a obnažených dnech rybníků, ale také na rašeliništích, vždy však na obnažených kyselých půdách. Druh prodělal v poslední době výrazný ústup a na většině nalezišť v ČR již vyhynul.
Mapa výskytu - nehtovec přeslenitý - Illecebrum verticillatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Illecebrum verticillatum L. - nehtovec přeslenitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.