Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypochaeris glabra L. - prasetník lysý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Prasetník lysý je typický atlantský až subatlantský druh vyskytující se v Evropě a severní Africe. Izolované lokality se však vyskytují ve východní Evropě a Anatolii. Českou republikou tedy prochází východní hranice souvislého rozšíření tohoto druhu v Evropě. V minulosti se u nás vyskytoval roztroušeně téměř po celém území vyjma pohraničních hor, avšak drasticky ustoupil a v současné době je znám pouze velmi vzácně z Třeboňska (Štěpánková in Kaplan et al. 2017a). Výčet jeho historických lokalit ve floristických pracích i databázích je však silně komplikován častými záměnami (a to i velmi dobrými floristy) s podobným, ale mnohem hojnějším prasetníkem kořenatým. Pro spolehlivé stanovení rozšíření druhu na Vysočině byly tedy použity pouze revidované herbářové položky revidované J. Štěpánkovou (Štěpánková l. c.). Prasetník lysý se spolehlivě vyskytoval na Novoměstsku (Jelínek 1929 BRNU) a Žďársku (Kovář s.d. OLM, Hanáček s.d. BRNU), herbářová položka z období po druhé světové válce byla sbírána u Sklenského rybníka u Bohdalce (Slavoňovský 1947 BRNU), v druhé polovině 19. století a během 1. světové války byl sbírán v okolí Náměště nad Oslavou (např. Oborny 1869 PRC, Steidler 1895 BRNM, Thenius 1916 BRNU) a u Slavic (Krajina 1913 PRC). Jeho typickým biotopem byla písčitá pole, pastviny a úhory na kyselých, živinami chudých půdách. Díky chemizaci a změně postupů v zemědělství druh na Vysočině vyhynul.
Mapa výskytu - prasetník lysý - Hypochaeris glabra

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hypochaeris glabra L. - prasetník lysý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.