Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Helichrysum arenarium (L.) Moench - smil písečný v Kraji Vysočina

Smil písečný (Helichrysum arenarium), Vladislav [TR], 8.7.2011, foto Luděk Čech
Smil písečný (Helichrysum arenarium), Vladislav [TR], 8.7.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Smil písečný má euro-asijský subkontinentální areál, rozprostírající se přibližně od jižní Skandinávie, střední a východní Evropy do střední Asie a Mongolska. Výskyt v České republice leží nedaleko jz. areálové hranice druhu probíhající severně od Alp. Na našem území roste na suchých trávnících, na drolinách silikátových skal, světlých borech a okrajích cest na písčitých a štěrkovitých, živinami chudých půdách. Dříve se roztroušeně vyskytoval v českém a moravském termofytiku a některých částech mezofytika s hojným výskytem písčitých a skalnatých biotopů. Dnes je velmi vzácný a na velké části dříve známých lokalit vyhynul. Vysočina patří k územím s nejvyšším počtem recentních lokalit v rámci České republiky. V minulosti zde byl druh velmi hojný v oblasti Třebíčského žulosyenitového masivu a dodnes má v oblasti mezi Třebíčí, Náměští nad Oslavou a Velkým Meziříčím řadu lokalit. Jeho výskyt se táhl údolím Jihlavy až k Jihlavě. Dnes existuje na Jihlavsku jediná lokalita v údolí Brtnice u Střížova (např. Ekrtová & Ekrt 2015a). Také na jihovýchodním okraji Třebíčska převažují již zaniklé lokality, jediné recentní výskyty jsou v údolí Rouchovanky (např. not Čech 2007–2013). Kromě široké oblasti praebohemika je z regionu Vysočiny známý již jen jediný údaj o výskytu Helichrysum arenarium od Ronova nad Sázavou (Štech in Slavík & Štěpánková 2004). Přestože má smil písečný na Třebíčsku ještě řadu recentních lokalit, patří k nejohroženějším druhům Vysočiny a většina jeho populací čítá jen malé množství rostlin. Jeho typickým biotopem jsou nezapojené suché trávníky, které se po ústupu pastvy zapojují a mizí prostor pro generativní reprodukci druhu. Expanze dřevin pak často likviduje trávníky jako celek. Negativní vliv má také celková eutrofizace krajiny, která podporuje zapojení porostu na nepasených trávnících. V některých případech mohou poslední zbytky populací negativně ovlivnit i extrémní sucha, které omezí produkci semen (zaschnutí květů). Na druhou stranu populace smilu písečného na severním a severovýchodním Třebíčsku mají stále šanci na rozvoj, pokud se soustředíme na jejich aktivní ochranu prostřednictvím obnovy pastvy a redukcí náletu dřevin na lokalitách.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - smil písečný - Helichrysum arenarium

Lokality

Smil písečný (Helichrysum arenarium), Budišov [TR], 29.7.2014, foto Josef Komárek
Smil písečný (Helichrysum arenarium), Budišov [TR], 29.7.2014, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Helichrysum arenarium (L.) Moench - smil písečný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.