Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galeopsis ladanum L. - konopice širolistá v Kraji Vysočina

Konopice širolistá (Galeopsis ladanum), Šemíkovice, Výří skála v údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Konopice širolistá (Galeopsis ladanum), Šemíkovice, Výří skála v údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Konopice širolistá je euroasijským subkontinentálním druhem jehož původní areál se táhne souvisle v pásu od střední Sibiře až do západní Francie a Pyrenejí. Roztroušeně zasahuje na sever do Skandinávie a na jih na Balkán a do střední Itálie. Ve střední Evropě je to typický průvodce suťových skal a osypů na výslunných stráních na svazích údolí v křovinatých porostech. Může být nalézán i na pasekách a jako plevel na polích. Preferuje kyselejší až mírně bazické substráty. V České republice roste roztroušeně na většině území s výjimkou horských oblastí. Jeho rozšíření je ale nerovnoměrné, někde je hojný, jinde velmi vzácný. Na Vysočině jeho výskyt kopíruje přítomnost říčních údolí. V severozápadní části Vysočiny to jsou údolí Želivky, Sázavy a Doubravy. Z centrální části Vysočiny se výskyt druhu táhne údolím Jihlavy a jejich přítoků jihovýchodním směrem do praebohemika, kde je řada lokalit nejen v údolí Jihlavy, ale i Oslavy, Rokytné a Želetavky. Početná skupina lokalit je na Svratecku v severovýchodní části území. Spíše ojedinělé údaje jsou známé z povodí Moravské Dyje a Vápovky na jižním okraji Vysočiny. Konopice širolistá je ohrožená především ztrátou svých stanovišť, osypů a osluněných suťových svahů. Nejčastější je degradace stanoviště v důsledku intenzivního lesního hospodaření, respektive zalesnění svahu hustou kulturou jehličnatých dřevin a silným zastíněním skalnatých a sypavých stanovišť s množstvím surového opadu. Svou roli může hrát i technické zpevňování svahů nebo zastínění hustým náletem dřevin a silná ruderalizace společně s absencí pravidelného narušení. Zejména ze severozápadní části Vysočiny jsou známé především dnes neověřené údaje. Je otázkou zda se jedná o skutečný ústup druhu, nebo jen absenci recentních floristických dat.
Mapa výskytu - konopice širolistá - Galeopsis ladanum

Lokality

Konopice širolistá (Galeopsis ladanum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 30.6.2013, foto Libor Ekrt
Konopice širolistá (Galeopsis ladanum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 30.6.2013, foto Libor Ekrt
Konopice širolistá (Galeopsis ladanum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 30.6.2013, foto Libor Ekrt
Konopice širolistá (Galeopsis ladanum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 30.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galeopsis ladanum L. - konopice širolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.