Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gagea minima (L.) Ker Gawl. - křivatec nejmenší v Kraji Vysočina

Křivatec nejmenší (Gagea minima), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 19.4.2010, foto Josef Komárek
Křivatec nejmenší (Gagea minima), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 19.4.2010, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Křivatec nejmenší je především evropský druh s centrem rozšíření ve východní části Evropy, exklávní výskyty jsou udávány z Altaje a střední Asie. V České republice je vázán zejména na nižší a teplejší polohy Čech i Moravy. Roste ve světlejších lesích, zejména dubohabřinách, ale také v sušších partiích lužních lesů na zásaditých až mírně kyselých, provzdušněných, dusíkem bohatších půdách. Na Vysočině se vyskytuje roztroušeně až vzácně v jihovýchodní části území a kopíruje především říční údolí Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Rouchovanky a Želetavky, případně větší lesní komplexy na jihovýchodním Třebíčsku. Ojedinělý je výskyt v údolí Moravské Dyje, kde byla Gagea minima zaznamenána v lipině na svazích údolí pod osadou Dyjička u Telče. Typickým biotopem jsou světlejší listnaté lesy nižších poloh, které jsou ohroženy převodem na kultury jehličnatých dřevin. Do jisté míry může křivatec částečně ustupovat i při přílišné homogenizaci listnatých lesů a ztrátě světlejších míst s mezofilním charakterem podrostu. Podél toku Jihlavy je známa řada dnes nezvěstných lokalit. Ty mohly zaniknout díky likvidaci biotopu v minulosti, ale často může jít pouze o absenci recentních dat, jelikož druh bývá z důvodu časného kvetení a ve sterilním stavu běžně přehlížen. Také na dalších místech s přítomností vhodných stanovišť v praebohemiku může být výskyt častější, než nám ukazují dostupná floristická data.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - křivatec nejmenší - Gagea minima

Lokality

Křivatec nejmenší (Gagea minima), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Křivatec nejmenší (Gagea minima), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Křivatec nejmenší (Gagea minima), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Křivatec nejmenší (Gagea minima), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gagea minima (L.) Ker Gawl. - křivatec nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.