Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fourraea alpina (L.) Greuter et Burdet - huseník chudokvětý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Syn.: Arabis pauciflora

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Huseník evropský je evropský endemit s poměrně omezeným areálem výskytu s těžištěm rozšíření v jižní části střední Evropy. Na západ roste nejdále v Pyrenejích, na východ v Západních Karpatech a Východních Alpách a na jihu ve střední Itálii. Územím České republiky probíhá severovýchodní hranice areálu druhu a vyskytuje se zde v termofytiku středních a severozápadních Čech a střední a jihozápadní Moravy. Doprovází především průlomová údolí s přítomností tvrdých bazických hornin, na kyselejších horninách je vzácnější. Jeho biotopem jsou světlé listnaté lesy a lesní lemy na skeletovitých, humózních půdách. Na Vysočině byl výskyt huseníku chudokvětého objeven teprve nedávno v údolí Oslavy v rozvolněném světlém porostu teplomilné doubravy pod Kraví horou nad soutokem Oslavy a Chvojnice (Ekrt et al. 2014). Druh se zde pravděpodobně vyskytuje dlouhodobě, ale vzhledem k nepřehlednosti terénu a malé populační velikosti byl zřejmě dlouhodobě přehlížen. Fourraea alpina se nachází v navazujícím údolí Oslavy a Chvojnice ještě na několika místech, ovšem vždy na jihomoravské straně údolí. Huseník chudokvětý dokládá význam lokality Kraví hora v údolí Oslavy pro ochranu přírody na Vysočině. Tato lokalita by si jako celek zasloužila cílenou obnovu světlých lesostepních porostů teplomilných doubrav. Podobně jako široká skupina druhů vázaných na lesní lemy a světlé lesy je Fourraea alpina ohrožena postupným zánikem těchto biotopů zapojením a mezofytizací porostu v důsledku absence tradičního hospodářského využití teplomilných světlých lesů (pařezení, pastva, vysekávání mlaziny apod.).
Mapa výskytu - huseník chudokvětý - Fourraea alpina

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Fourraea alpina (L.) Greuter et Burdet - huseník chudokvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.