Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia falcata L. - pryšec srpovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
 • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Pryšec srpovitý je submediteránně laděným druhem, jehož areál zahrnuje jižní Evropu, severozápadní Afriku, na sever zasahuje do střední Evropy a na východ pokračuje přes Ukrajinu do Anatolie a střední Asie. Ve střední Evropě se jedná o typickou teplomilnou segetální rostlinu, která roste na hlinitých až hlinitopísčitých bázemi a dusíkem bohatých půdách. Na našem území je vázaný na nejteplejší oblasti Čech a Moravy a vyznívá do přilehlých částí mezofytika, kde je podstatně vzácnější. Na Vysočině se tak vyskytuje zcela okrajově a vzácně na jihovýchodním okraji území. Jediná lokalita u Rouchovan je známa recentně (Čech 2011 in Hadinec & Lustyk 2012). Výskyt na Mohelenské hadcové stepi nebyl již desítky let potvrzen (v minulosti např. Dvořák 1927 ZMT). Ojedinělý historický literární údaj pochází z Olší u Telče (Formánek 1887), ale již autor považuje výskyt za zavlečený. Pryšec srpovitý podobně jako další druhy teplomilných polních plevelů ustoupil se změnou agrotechnologických postupů v zemědělství a jeho ochrana spočívá zejména zakládání periodicky přeorávaných ploch na kontaktu polí se stepní vegetace (např. tzv. biopásy), kde nebudou aplikovány herbicidní postřiky.
Mapa výskytu - pryšec srpovitý - Euphorbia falcata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia falcata L. - pryšec srpovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.