Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dictamnus albus L. - třemdava bílá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Sapindales - Mýdelníkotvaré
 • Čeleď: Rutaceae - Routovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Disjunktivní areál tohoto teplomilného druhu se táhne od Španělska přes střední a j. Evropu až na Balkán. V ČR roste třemdava pouze v termofytiku a v přilehlých nejteplejších polohách mezofytika. Jedná se o typickou rostlinu rozvolněných teplomilných doubrav a stepních trávníků na bazických podkladech. Na Vysočině je její výskyt omezen pouze na údolí Jihlavy mezi Kramolínem, Mohelnem a Lhánicemi. U Kramolína je výskyt doložen historicky (např. Dvořák 1934 ZMT) a také z relativně nedávné doby (Řepka in Koblížek et al. 1998) v těsné blízkosti hráze VN Dalešice. Na vlastní hrázi však byla třemdava vysazena v roce 1977 při rekultivaci po výstavbě vodního díla (Mrkva & Koblížek 1996). Dále po proudu se nacházejí drobné populace na svazích Doubravky (Čech 2011 in Grulich 2014) a v trati Nad hradem (Staňková 2002 NDOP). V prostoru Mohelenské hadcové stepi druh chybí a uváděn je až pod Lhánicemi na skalách Baby a Velká skála (např. Suza 1931b, Řepka in Koblížek et al. 1998). Lokality třemdavy bílé v údolí Jihlavy tvoří drobné světliny v teplomilných doubravách na j. a jz. orientovaných výslunných svazích nad levým břehem řeky. Druh je ohrožen postupným zastiňováním a mezofytizací lesního prostředí, které jsou způsobeny plošnou eutrofizací a absencí tradičních forem využívání lesa jako je např. lesní pastva a pařezinové hospodaření.
Mapa výskytu - třemdava bílá - Dictamnus albus

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dictamnus albus L. - třemdava bílá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.