Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - okrotice dlouholistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Areál okrotice dlouholisté zaujímá téměř celou Evropu a v Asii zasahuje až po z. Himaláj, roste rovněž v s. Africe. Těžiště rozšíření v ČR leží v mezofytiku; v termofytiku je vzácná a v oreofytiku téměř chybí. V teplejších oblastech se projevuje jako vikariant okrotice bílé, oproti ní se může vyskytovat i na nevápnitých podkladech. Vzácný recentní výskyt na Vysočině je omezen na oblast Svratecka, kde byla o. dlouholistá nalezena u Štěpánova na Svratkou (Čech 2001 herb. Čech) a také u Dolního Čepí. Ze Svratecka také existuje řada historických údajů, některé z nich pak z doby relativně nedávné. Pozoruhodné jsou starší historické údaje z významných lokalit květnatých bučin, např. z Velkého Špičáku (Hruby 1923) nebo Vysokého Kamene (Reichardt 1855). U orchidejovitých rostlin není ovšem ani dnes o nejrůznější překvapení nouze, což dokládá nález jediného mohutného kvetoucího exempláře okrotice dlouholisté v travnatém podrostu březové aleje u Radostína ve Žďárských vrších (not. Mückstein 2016). Na Vysočině tento druh roste v humózních listnatých lesích, především v bučinách, suťových lesích a v dubohabřinách. Geologické podloží recentních lokalit na Svratecku tvoří krystalický vápenec, u Radostína se jedná o křídové horniny (vápnitý slínovec). I v minulosti byl tento druh na Vysočině velmi vzácný, jeho vymizení z dosud relativně zachovalých lesních lokalit zřejmě způsobily jemné změny lesního prostředí vlivem odlišného způsobu hospodaření či jiné plošně působící faktory.
Mapa výskytu - okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - okrotice dlouholistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.