Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carlina biebersteinii Hornem. - pupava biebersteinova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Poddruhy v rámci druhu nerozlišovány.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Carlina biebersteinii je euroasijský taxon náležející do okruhu pupavy obecné Carlina vulgaris agg. V Evropě leží těžiště jeho rozšíření na východě a v Alpách. Jedná se o rostlinu xerotermních světlých nebo polostinných stanovišť např. suchých trávníků, světlých doubrav, borů a teplomilné lemové vegetace na neutrálních mělkých půdách. V České republice se vyskytuje roztroušeně až velmi vzácně v teplejších oblastech a těžiště jejího rozšíření leží na jižní Moravě. Odtud její rozšíření vyznívá až na Vysočinu do okolí obce Mohelno (Dvořák 1928 ZMT, Broum 2014 NDOP) a do údolí Rokytné u Šemíkovic a Přešovic (Kaplan, Grulich 2011 in Grulich 2014). Dále existuje ojedinělý sběr druhu od Ptáčova u Třebíče (Ondráčková 1967 ZMT) a recentní údaj z luk nad obcí Dolní Čepí na Svratecku (Broum 2014 NDOP). Skutečné rozšíření druhu na Vysočině a věrohodnost některých zde uvedených údajů je nejistá. Jelikož okruh Carlina vulgaris agg. je taxonomicky komplikovaný a determinačně obtížný, vyžaduje revizi specialistou. Zejména údaj z masivu Křižníku u Dolního Čepí může být mylný. Vzhledem k nejasnostem o skutečném rozšíření druhu na Vysočině je obtížné posoudit stav jeho populací a jejich ohrožení. Obecně je druh ohrožen ztrátou rozvolněné světlé vegetace na suchých svazích, na lesních světlinách a v lemech v důsledku celkové eutrofizace krajiny, ústupem pravidelného tradičního hospodaření v lesích i na bezlesí.
Mapa výskytu - pupava biebersteinova - Carlina biebersteinii

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carlina biebersteinii Hornem. - pupava biebersteinova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.