Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex rhizina Blytt ex Lindblom - ostřice tlapkatá v Kraji Vysočina

Ostřice tlapkatá (Carex rhizina), Čikov [TR], 25.4.2007, foto Luděk Čech
Ostřice tlapkatá (Carex rhizina), Čikov [TR], 25.4.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice tlapkatá je druhem s kontinentálně euroasijským rozšířením. Centrum jejího areálu leží na Sibiři a výskyt ve střední Evropě leží na jihozápadní areálové hranici. Na našem území je Carex rhizina velmi vzácným prvkem dubohabřin nebo vzácně křovinatých a travnatých svahů na zásaditých ale i kyselých horninách. Často doprovází říční údolí. V Čechách je velmi vzácná a vyskytuje se ostrůvkovitě. Na Moravě je řada lokalit v oblasti jz. Moravy a odtud se dále táhne pás jejího výskytu směrem do podhůří Jeseníků. Jihovýchodní část Vysočiny patří k významným oblastem výskytu tohoto druhu s řadou známých lokalit především v návaznosti na údolí Oslavy, Jihlavy, Rokytné a jejich přítoků. Mimo tuto oblast je výskyt známý ještě na Svratecku u Habří (not. Čech 2008), v údolí Loučky (např. Lysák 2002 NDOP) a v údolí Nedvědičky (např. Čech 2003 MJ) a na severozápadě území v údolí Želivky (např. Čech 2006 MJ). Ojedinělý historický výskyt uvádí Suza (1948) od Velkého Beranova z údolí Jihlavy. Jelikož se jedná o druh listnatých lesů, je jeho výskyt nejvíce ohrožen převodem na jehličnaté kultury s dominantním smrkem a celkově na necitlivé lesní holosečné hospodaření. Jelikož často vyhledává polostinná stanoviště, může velikost a početnost populací ovlivnit i ztráta větší rozrůzněné horizontální struktury dubohabřin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice tlapkatá - Carex rhizina

Lokality

Ostřice tlapkatá (Carex rhizina), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 18.5.2010, foto Libor Ekrt
Ostřice tlapkatá (Carex rhizina), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 18.5.2010, foto Libor Ekrt
Ostřice tlapkatá (Carex rhizina), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, detail klásků [TR], 18.5.2010, foto Libor Ekrt
Ostřice tlapkatá (Carex rhizina), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, detail klásků [TR], 18.5.2010, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex rhizina Blytt ex Lindblom - ostřice tlapkatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 9. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.