Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex pauciflora Lightf. - ostřice chudokvětá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice chudokvětá je disjunktně rozšířeným druhem severní polokoule. V euroasijském prostoru má její areál subboreální charakter s těžištěm rozšíření ve Skandinávii a ruské Karélii, odkud se táhne až do západní Sibiře. Ve střední a východní Evropě je její výskyt soustředěný do horských oblastí. Jedná se o typickou vrchovištní ostřici preferující dystrofní, silně kyselá stanoviště na hlubším rašelinném profilu. V České republice je její výskyt vázán na hraniční pohoří a mimo ně jsou známé jen zcela ojedinělé lokality v Novohradských horách, na Třeboňsku a ve Ždárských vrších (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2015). Konkrétně jsou ve Ždárských vrších známé tři lokality, které jsou podobně jako na Třeboňsku v současnosti nezvěstné. Jedná se o tradičně známé lokality v oblasti Radostínského rašeliniště u rybníka Malé Dářko (např. Klika & Šmarda 1944, Růžička 1991c) a NPR Dářko (např. Kovář 1899 PRC, Dostál 1946 PRC). Ojedinělý údaj pochází z rašeliniště jv. Chlumětína (Faltys 1989 NDOP). Zde je však otázkou, zda se nemůže jednat o chybu v zápisu či záměnu. Ostřice chudokvětá byla na dvou výše zmiňovaných rašeliništích zničena odvodněním a následnou sukcesí dřevin v souvislosti s těžbou rašeliny v minulosti. Vyžaduje otevřené, mechaté zvodnělé plochy rašeliniště s nízkým zapojením cévnatých rostlin. Je otázka, zda-li by se po razantních zásazích, které by obnovily nelesní charakter a zvýšily zvodnění částí zmíněných zvláště chráněných území, tento pozoruhodný prvek rašelinišť nemohl znovu neobjevit.
Mapa výskytu - ostřice chudokvětá - Carex pauciflora

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex pauciflora Lightf. - ostřice chudokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.