Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex montana L. - ostřice horská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice horská je evropským druhem s centrem rozšíření ve východní Evropě. Roste především ve světlých dubových a dubohabrových lesích, řidčeji i ve xerotermních trávnících a na mezích. Častěji se vyskytuje na minerálně bohatších horninách. V České republice je poměrně široce rozšířená v nížinách a pahorkatinách, ve vyšších oblastech je vzácná. Na Vysočině je hojnější v níže položené oblastech na jihovýchodě Třebičska a vzácně je udávána ze severního okraje regionu od Ledče nad Sázavou (Faltys 1990), ze Železných hor (Čečkovická stráň, Jirásek 1993 in Jirásek 1995; lesostepní stráň u Sloupna, Jirásek 1993 in Hadač et al. 1994) a západního předhůří Ždárských vrchů v NPR Ransko a jeho okolí (např. Šmarda 1943b, Čech 2001 MJ). Na Vysočině lze sledovat výrazný ústup především v okrajových oblastech výskytu, což koresponduje s ústupem světlé teplomilné lesní vegetace z těchto území. Důvodem tohoto trendu je především převod původních lesů na jehličnaté kultury a celkové silné zapojení listnatých lesních porostů, často spojené s výraznou eutrofizací a z toho plynoucí ztráta biotopu typického pro Carex montana. Hojnější tak zůstává pouze na jv. okraji Kraje Vysočina v místě souvislejšího výskytu doubrav a dubohabřin. I zde však může plíživě ustupovat v důsledku silného zapojení lesních stanovišť.
Mapa výskytu - ostřice horská - Carex montana

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex montana L. - ostřice horská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.