Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Butomus umbellatus L. - šmel okoličnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Alismatales - Žabníkotvaré
  • Čeleď: Butomaceae - Šmelovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šmel okoličnatý je vytrvalá mokřadní rostlina s euroasijským kontinentálně laděným areálem, v ČR rostoucí především v teplejších polohách nížin a pahorkatin. Těžištěm rozšíření druhu na Vysočině je jv. Třebíčsko. Relativně často se vyskytuje na rybnících v okolí Třebíče a Studence, další lokality se nacházejí u Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou. Vcelku ojedinělou lokalitou v severní části kraje je rybník Stavenov nedaleko Chotěboře. Roztroušeně se vyskytuje také na březích větších řek, především Sázavy, Jihlavy a Rokytné. Typické stanoviště představují bahnité litorály rybníků, bohaté na živiny, kde šmel občas vytváří i rozsáhlejší porosty. Zajímavé jsou výskyty v rybářských sádkách; tyto lokality mohou sloužit jako významný zdroj diaspor. Tento nápadný a dekorativní druh je pravděpodobně občas vysazován. Takto zřejmě vznikly některé izolované populace v návesních rybníčcích. Z obou cytotypů šmele okoličnatého (diploidní a triploidní) byl na Vysočině zjištěn pouze rozšířenější cytotyp triploidní (Hroudová & Zákravský 1993). Druh ohrožuje především nešetrné odbahňování rybníků, destrukce litorálů vlivem vysokých rybích obsádek či vodní drůbeže a rozvoj porostů expanzívních druhů rostlin, podporovaný masívní eutrofizací rybničního prostředí.
Mapa výskytu - šmel okoličnatý - Butomus umbellatus

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Butomus umbellatus L. - šmel okoličnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (5. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.