Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allium scorodoprasum L. - česnek ořešec v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Alliaceae - Česnekovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Česnek ořešec je evropský taxon s těžištěm rozšíření na Balkáně a přilehlých oblastech. Jedná se o druh lužních lesů, křovin v luzích, dubohabřin a jejich lemů, misty zasahuje i do lučních společenstev v nivách. Zatímco v úvalech vodních toků v Čechách a na Moravě a Karpatském mezofytiku je rozšířen roztroušeně, tak v oblasti Vysočiny je velmi vzácný. Historický výskyt z centrální Vysočiny je známý z údolí Jihlavy v Třebíči (Jičínský 1925 ZMT, Picbauer 1906) a recentní údaj pochází od Vladislavi (Čech 2011 herb. Čech). Na jižním okraji zájmového území je známý u Ohrazenic (Chytrý & Chytrá 2011 in Grulich 2014), několik lokalit pochází z údolí Rokytné, kde je již hojnější (např. Houzarová & Ondráčková 1990 ZMT, Ekrtová & Ekrt 2016b). Ojedinělý, dnes nezvěstný výskyt je znám z údolí Želetavky u Lubnic (Růžička 1968). Nezvěstné jednotlivé údaje z oblasti mimo Praebohemikum jsou předpokládané výsadby či zplanění v obcích (Číhošť u Ledče nad Sázavou, Grulich 1997 in Čech 2003) nebo se jedná o literární údaje, jejichž věrohodnost může být nejistá. Recentní populace Allium scorodoprasum na Vysočině nejsou úzce specifické pro konkrétní biotopy. Většinou se jedná o výskyty v lemové vegetaci různého charakteru nebo lesním podrostu listnatých lesů na svazích a při patách svahů v údolí řek. Výskyt druhu se nezdá být bezprostředně ohrožen, pokud nedojde k přímé likvidaci jeho stanoviště např. výsadbou jehličnatých kultur či vytváření skládek zeminy, větví či odpadu v lemových strukturách v nivách apod.
Mapa výskytu - česnek ořešec - Allium scorodoprasum
Česnek ořešec (Allium scorodoprasum), Šemíkovice, údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek ořešec (Allium scorodoprasum), Šemíkovice, údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek ořešec (Allium scorodoprasum), Šemíkovice, údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Česnek ořešec (Allium scorodoprasum), Šemíkovice, údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Allium scorodoprasum L. - česnek ořešec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.