Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Achillea setacea Waldst. et Kit. - řebříček štětinolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Řebříček štětinolistý zaujímá disjunktní kontinentální areál táhnoucí se od střední Asie do střední Evropy, na západ vyznívající v alpské oblasti. Na našem území se jedná o teplomilný druh vyskytující se ve dvou oddělených arelách v severozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě (Danihelka in Kaplan et al. 2015). Řebříček štětinolistý roste ve stepní vegetaci, ve společenstvech subkontinentálních vřesovišť a na písčinách. Jedná se o výrazně heliofilní druh vyžadující mělké, propustné a živinami spíše chudší půdy. Na Vysočinu zasahuje okrajově v jihovýchodní části Třebíčska na několika lokalitách v oblasti Mohelna a Lhánic (např. Dvořák 1908 BRNU, Čech 2015 herb. Čech). Další lokality jsou známy jižně u Slavětic (Čech 2009 herb. Čech), Biskupic (Suza 1929 BRNU), Přešovic (Suza 1932 BRNU) a Šemíkovic (Řepka 1986 BRNM). Lokality v návaznosti na údolí Rokytné jsou recentně nezvěstné. Nelze však vyloučit, že by se druh mohl v dané oblasti ještě vyskytovat, ale vzhledem k obtížné determinaci taxonu, může být floristy přehlížen. Na druhou stranu, vzhledem ke stanovištním nárokům druhu je zřejmé, že musel v této oblasti ležící na okraji regionálního rozšíření druhu ustoupit spolu se stepní vegetací. Stepní a vřesovištní vegetace na živinami chudších půdách po ukončení tradiční pastvy výrazně ustoupila sukcesi dřevin, podlehla zalesnění nebo byla silně ruderalizována splachy živin z okolních zemědělských pozemků. Lokalitám s posledními populacemi Achillea setacea by bylo velmi vhodné v budoucích letech zajistit pravidelnou péči.
Mapa výskytu - řebříček štětinolistý - Achillea setacea

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Achillea setacea Waldst. et Kit. - řebříček štětinolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.