Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Viola mirabilis L. - violka divotvárná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Violaceae - Violkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Violka divotvorná roste široce v Evropě, odkud vyznívá až do oblasti střední Sibiře. Na našem území je to druh listnatých lesů nižších poloh na bohatých, hlubších půdách vázaných zejména na bázemi bohatší substráty. Těžiště rozšíření leží v termofytiku a navazujících oblastech mezofytika. Jinde je tato violka vzácná nebo zcela chybí. Také na Vysočině je to vzácný a zcela okrajově se vyskytující druh. Souvislejší výskyt pochází pouze s jihovýchodního okraje Třebíčska, kde jsou známé lokality od Kralic nad Oslavou (Bureš & Vymyslický 2011 in Grulich 2014), z údolí Oslavy pod Náměští (např. Dvořák 1934 ZMT, Ekrt 2011 NDOP) a od Přešovic (Houzarová & Ondráčková 1990 ZMT). Exklávní údaj pochází z lesů u Padrtova mlýna u Krahulova na západním Třebíčsku (Bureš & Vymyslický 2011 in Grulich 2014) a z údolí Moravské Dyje pod Dyjičkou u Telče (Ekrt 2013 MJ). Zcela ojedinělý je historický výskyt v údolí Doubravy v podhůří Železných hor (např. Hadač et al. 1994), který navazuje na rozšíření druhu ve východních Čechách. Celkově lze říci, že údajů o výskytu druhu z Vysočiny je velmi málo. Do jisté míry to může být i důsledek přehlížení druhu, který je v malých populačních početnostech v lesním porostu nenápadný. Na druhou stranu nelze předpokládat, že by byla violka divotvorná přehlížena plošně a určitě se jedná o vzácný a řídce rozšířený druh. Ohrožena je především likvidací původních listnatých lesních společenstev a jejich převody na jehličnaté lesní kultury.
Mapa výskytu - violka divotvárná - Viola mirabilis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Viola mirabilis L. - violka divotvárná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.