Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vincetoxicum hirundinaria Medik. - tolita lékařská v Kraji Vysočina

Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Asclepiadaceae - Toješťovité

V ČR pouze V. h. subsp. hirundinaria.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Tolita lékařská roste v širokém pásu Euroasie od západní a jižní Evropy po západní Rusko. Exklávně vyznívá do severní Afriky, na Kavkaz a patrně i do severní Indie. Jedná se o druh rostoucí na suchých kamenitých, skalnatých a suťových svazích a skalních římsách ve světlých hájích a rozvoněných křovinatých porostech a lemech. Optimální pro tento druh jsou mělké a suché půdy v mírném zástinu a teplejších polohách. Na našem území roste relativně hojně na vhodných místech v Českém i Moravském termofytiku a teplejších částech mezofytika. Výše položeným a chladnějším územím se spíše vyhýbá, ale i zde má řadu zajímavých a významných lokalit. Na Vysočině druh doprovází zejména průlomová údolí řek a jejich přítoků v nižších polohách, konkrétně na jihovýchodě regionu, na Svratecku a vzácněji na severozápadě území v údolí Sázavy a Želivky. Roste zde zpravidla na skalnatých svazích s rozvolněnou lesní vegetací. Výskyt mimo výše zmíněné oblasti je velmi vzácný a je do jisté míry regionální raritou. Jedná se o dvě recentně nalezené lokality na Telečsku. V jednou případě roste tolita v drobném, kamenitém březovém hájku v polích nad údolím Myslůvky u Krahulčí (Ekrt & Ekrtová 2009 MJ) a druhou lokalitou je skalnatá stráň s křovinami ve smrkové kultuře na svahu nad údolím Řečice u Dolní Vilímče (Ekrt 2013 MJ). Tyto výskyty ukazují, že druh byl zřejmě v povodí Moravské Dyje přítomen, ale byl vzácný a unikl pozornosti floristů v minulosti. Tolita lékařská je příkladem reliktního druhu ukazujícího na místa s dlouhodobě přetrvávajícím primárním bezlesím nebo světlou, otevřenou lesní vegetací. K jejich zániku dochází často až v posledním půlstoletí, kdy zejména v okrajových a výše položených oblastech výskytu podléhají populace zalesnění smrkem a jinými stinnými dřevinami a celkovým narušením (např. silná eutrofizace) původních přirozeně rozvolněných porostů na skalnatých a kamenitých svazích. Jedná se o velmi negativní trend, výskyt V. hirundinaria ukazuje často na velmi cenné lokality s bohatou historií, které jsou zejména v okrajových oblastech rozšíření druhu mezními místy možného výskytu početné skupiny organismů a mohou být drobnými ohnisky celkové biodiverzity v okolní krajině. Je velmi žádoucí zachovat a obnovovat původní světlé až lesostepní lesní porosty na stávajících lokalitách tolity lékařské.
Mapa výskytu - tolita lékařská - Vincetoxicum hirundinaria

Lokality

Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vincetoxicum hirundinaria Medik. - tolita lékařská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.