Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica maritima L. - rozrazil dlouholistý v Kraji Vysočina

Rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), Mysliboř [JI], 15.7.2008, foto Luděk Čech
Rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), Mysliboř [JI], 15.7.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozrazil dlouholistý (sensu stricto) je široce rozšířený především evropských druh, jehož areál se táhne od západní Evropy až do západní Asie. Na našem území se jedná druh aluviálních, na jaře přeplavovaných luk nebo vzácněji střídavě vlhkých trávníků mimo aluvia. Může růst i v lemech pobřežních porostů podél toku, příkopů a kanálů. Hojnější výskyt je znám v říčních údolích jižních, východních, středních a severních Čech, na Moravě zejména v jižní, jihovýchodní a střední části území. Jinde je druh spíše vzácný. Na Vysočině je jeho výskyt výjimečný a recentně je známý pouze z povodí Moravské Dyje u Telče. Rozrazil dlouholistý zde roste na dlouhodobě nekoseném ladu na prameništi u náspu železniční trati (Švarc 2006 in Hadinec & Lustyk 2008). Výskyt je patrně posledním pozůstatkem bohatých střídavě vlhkých typů trávníků, které se dle pamětníků v okolí Telče a údolí Moravské Dyje vyskytovaly v minulosti a do současnosti se nedochovaly. Lokalita mezi Telčí a Mysliboří má návaznost na vzácný výskyt druhu v údolí Moravské Dyje pod Dačicemi již za hranicemi Vysočiny. Další známé lokality jsou již historické. Dvě pocházejí z Třebíčska, konktrétně z okolí Týna u Třebíče (Jičínský 1950 ZMT) a z údolí Jihlavy pod Mohelnem (Dvořák 1934 ZMT). Výskyt v Humpolci je druhotný a zřejmě souvisí s pěstováním druhu (Čábera 1960). Původnost udávané lokality u Sázavy v Havlíčkově Brodě je také problematická (Slavík 2000). Ohrožení druhu spočívá především v degradaci aluviálních luk zemědělskou intenzifikací, nebo naopak ústupem pravidelné seče a postupující silnou eutrofizací a případně sukcesí dřevin v nivě toku. Lokality na střídavě vlhkých loukách většinou zanikly v důsledku odvodnění a následné intenzifikace nebo zornění luk. Zbytková populace u Mysliboře je ohrožená především eutrofizací splachy živin z okolních polí a absencí alespoň občasné seče, která by tlumila ruderální složky porostu. Rozrazil dlouholistý díky svému výraznějšímu vzrůstu a dlouhověkosti dokáže v suboptimálních podmínkách opuštěného lada dlouhodobě přežívat. Ovšem jak dlouho to ještě bez aktivní podpory vydrží, není jisté. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou lokalitu druhu v regionu, která je fytogeograficky zajímavá, měla by se jí věnovat větší pozornost ochrany přírody.
Mapa výskytu - rozrazil dlouholistý - Veronica maritima
Rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), Mysliboř [JI], 15.7.2008, foto Luděk Čech
Rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), Mysliboř [JI], 15.7.2008, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica maritima L. - rozrazil dlouholistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.