Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Valerianella carinata Loisel. - kozlíček kýlnatý v Kraji Vysočina

Kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata), Šemíkovice, Výrova skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt
Kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata), Šemíkovice, Výrova skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Dipsacales - Štětkotvaré
  • Čeleď: Valerianaceae - Kozlíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kozlíček kýlnatý zaujímá submediteránně subatlantský prostor v Evropě, severní Africe a vyznívá i do Anatolie a na Kavkaz. Na našem území je to vzácný a ustupující druh přirozeně vázaný na suché rozvolněné trávníky a stepní stráně. Vzácně se může objevit i na druhotných stanovištích zejména jako plevel na polích nebo na železničních nádražích. Těžiště rozšíření u nás leží na jihozápadní Moravě, jinde je velmi vzácný (Kaplan & Danihelka in Kaplan et al. 2016b). Na Vysočině má kozlíček kýlnatý zajímavé rozšíření. Nejvíce známých lokalit pochází z Třebíčska, zde převažuje výskyt na původních biotopech travnatých a stepních strání (např. Výrova skála – Ekrt 2016 MJ; Hornice, výslunná stráň u cesty – Vala 2005 BRNU; Lhánice, v sadu u PP Kozének – Houzarová 2015 ZMT; Mohelno, na svahu nad nádrží Mohelno – Řepka 1994 ZMT; Kramolín, svahy Dřínové hory – Ondráčková 1964-1967 ZMT, Třebíč, údolí svah v zámeckém parku – Ondráčková & Houzarová 1990 ZMT). Přímou návaznost na praebohemikum mají i výskyty v okolí Velkého Meziříčí (např. Sittová 1995 BRNU, Skryja 1975 ZMT, Ekrt 2008 CB). Velmi vzácně a zřejmě přechodně byl druh zaznamenán na sekundárních biotopech u Nové Říše v údolí Vápovky (Zlámalík 1980 MJ) a v Jihlavě v letním kině (Businský 1973 BRNM). Také tyto lokality mají pravděpodobně návaznost na rozšíření druhu na Třebíčsku. Velmi zajímavý je recentně zaznamenaný výskyt kozlíčku kýlnatého na Humpolecku (Čech 2003, 2002 MJ), které představuje exklávní výskyty druhu nejen v rámci Vysočiny, ale i celých Čech. Valerianella carinata v posledních desetiletích významně ustupuje, což je patrné i na základě dostupných floristických dat z Vysočiny. Příčinou je především ústup rozvolněné travinné a stepní vegetace s rozvolněným drnem na neutrálních až mírně bazických podkladech v důsledku ústupu pastvy a postupující sukcese dřevin. Také změna hospodaření v zemědělství, kde silná chemizace zabraňuje většímu rozvoji plevelné vegetace hraje roli v zániku řady lokalit. Vzhledem k vzácnosti druhu na celém našem území si recentní populace zaslouží cílenou pozornost ochrany přírody.
Mapa výskytu - kozlíček kýlnatý - Valerianella carinata
Kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata), Šemíkovice, Výrova skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt
Kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata), Šemíkovice, Výrova skála v údolí Rokytné [TR], 22.5.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Valerianella carinata Loisel. - kozlíček kýlnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.