Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trientalis europaea L. - sedmikvítek evropský v Kraji Vysočina

Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), Vepřová [ZR], 9.6.2013, foto Luděk Čech
Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), Vepřová [ZR], 9.6.2013, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Sedmikvítek evropský zaujímá široký euro-asijský temperátně-boreální areál od střední a severní Evropy po Japonsko, exklávně se vyskytuje také v západní části Kanady. Na našem území se jedná o typický horský druh, rostoucí v horských a podmáčených smrčinách, rašelinných březinách a řidčeji na rašelinných loukách. V České republice je široce rozšířen v pohraničních pohořích, v místech vhodných biotopů sestupuje i do podhůří. Ve vnitrozemí se vyskytuje ostrůvkovitě a většinou vzácně. Hojněji pouze v oreofytiku Žďárských vrchů a v Brdech. Na Vysočině je to rostlina typická pro již zmiňované Žďárské vrchy, kde doprovází lesní komplexy, zejména na vlhčích a zrašelinělých místech v údolích potoků a na prameništích. Z oblasti Žďárských vrchů se výskyt táhne jižním směrem na Bohdalovsko a pak do výše položené oblasti na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska a odtud až do oblasti Jihlavských vrchů. Ovšem v oblasti mimo Žďárské vrchy je již výskyt sedmikvítku evropského vzácný a ostrůvkovitý a většinou vázaný na lokální přítomnost podmáčené lesní a rašelinné vegetace. Populace nebývají početné, často je jedná o malé skupiny rostlin. V Jihlavských vrších je recentní výskyt zcela ojedinělý u Horního Pole nad rybníkem Karhov (Ekrt & Ekrtová 2011 MJ), a dříve známý výskyt na dalších lokalitách se nedaří opětovně ověřit. Zcela ojedinělá je přítomnost druhu v masivu Špičáku u Třeště, kde byl druh nalezen u potůčku nad Rašeliništěm Loučky (Grulich 2005 in Čech et al. 2006). Sedmikvítek evropský je ohrožený především v nižších polohách svého výskytu, kde jsou jeho stanoviště omezené a populace velmi malé. Likvidační můžou být především zásahy do vodního režimu lokalit, holosečné hospodaření, eutrofizace, nebo silné přezvěření stanoviště. Ochrana druhu spočívá především v účinné ochraně vodního režimu v lesích a zachování posledních zbytků podmáčených smrčin, nebo smrkových olšin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - sedmikvítek evropský - Trientalis europaea

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Trientalis europaea L. - sedmikvítek evropský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.