Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Taxus baccata L. - tis červený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Pinophyta - Jehličnany
 • Třída: - Pinopsida
 • Řád: Pinales - Borovicotvaré
 • Čeleď: Taxaceae - Tisovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Tis červený (sensu stricto) roste především v horských oblastech Evropy (kromě severní a sv. části) odkud vyznívá do severní Afriky, Anatolie, Kavkazu a severního Iránu. Jedná se o dřevinu humózních suťových lesů a skalnatých roklí. Na našem území leží těžiště rozšíření ve středních polohách a vyskytuje se roztroušeně až vzácně na většině území. Na některých lokalitách může mít jeho výskyt souvislost s přítomností starých hradů. Častěji je vázán na bázemi bohaté horninové podloží, ve vápencových oblastech roste často ve štěrbinách skal. Na Vysočině se vyskytuje zcela výjimečně na východním úpatí Žďárských vrchů, konkrétně na vrcholu Buchtova kopce u Sněžného (Faltys 1991 NDOP) a v lese u bílého kříže JZ obce (Zatloukal 2009 NDOP). Zcela ojedinělý je výskyt druhu v lese severozápadně Bohusoudova (Doležal 2008 NDOP) na pomezí Telečska a Jemnicka na jižním okraji regionu. Zde je velmi pravděpodobné, že se jedná o náhodnou výsadbu. Ochrana tisu červeného v lesních porostech spočívá zejména v citlivém přírodě blízkém lesním hospodaření. Ohrožen je holosečným hospodařením s převody lesů na smrkové kultury.
Mapa výskytu - tis červený - Taxus baccata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Taxus baccata L. - tis červený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.