Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spiraea salicifolia L. - tavolník vrbolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tavolník vrbolistý je široce rozšířený druh rostoucí od střední a východní Evropy až na Sibiř, dále pokračuje do oblasti východní Asie a Dálného východu a za oceánem roste v západní části Severní Ameriky. Jedná se o druh vlhkých křovin při březích potoků, řek a rybníků, dále může růst v mokřadních olšinách, na prameništích a v okrajích rašelinišť. Preferuje vlhké půdy zpravidla na kyselých substrátech. O původnosti tavolníku vrbolistého v České republice se vedou spory, ale obecně převládá názor, že druh je původních v jižních Čechách zejména v prostoru hornovltavské kotliny a dále podél údolí Vltavy a na Třeboňsku odkud vyznívá směrem na Jindřichohradecko a snad až na Vysočinu. Pokud roste Spiraea salicifolia v nivách toků, na prameništích a rašeliništích je zde vždy pravděpodobnost, že se ve výše uvedeném prostoru jedná o původní výskyt. Tuto situaci však podstatně komplikuje fakt, že tavolníky patří k oblíbeným okrasným dřevinám, často se vysazovaly a velmi často také zplaňují a šíří se na podobná stanoviště. V případě výsadeb se však ve většině případů nejedná o tavolník vrbolistý, ale jiné velmi podobné taxony a jejich hybridy, jejichž determinace je obtížná. Částečně jasno do celé situace může vnést jen kompletní revize lokalit specialistou, který potvrdí, že na konkrétní lokalitě roste skutečně Spiraea salicifolia. Z výše uvedeného plyne, že rozhodnout o původnosti konkrétních lokalit na Vysočině je obtížné. Dle dostupných floristických dat, která obsahují pouze údaje z potenciálně možných původních stanovišť je zřetelné soustředění druhu na jihozápadní okraj regionu v okolí Kamenice nad Lipou, kde existuje jistá návaznost na lokality na Třeboňsku. Dále pak široká oblast horního Pojihlaví, kde je však značná část lokalit v současné době nezvěstných. Také na tomto území najdeme tavolníky na lokalitách, kde je primární výskyt potenciálně pravděpodobný. Jedinou velkou neznámou je skutečnost, zde se jedná opravdu o tavolník vrbolistý. Kromě výše uvedených oblastí pochází ojedinělý údaj z prameniště jižně obce Odranec ve Žďárských vrších (např. Juřička & Juřičková 2016). Také na této lokalitě by si rostliny zasloužily revizi, jelikož ve Žďárských vrších jsou známé rozsáhlé zplanělé porosty jiných taxonů r. Spiraea (rev. Businský in Pladias).
Mapa výskytu - tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spiraea salicifolia L. - tavolník vrbolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.