Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spergularia marina (L.) Besser - kuřinka solná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kuřinka solná je halofilní druh zaujímající široký subkosmopolitní areál. Vyskytuje se při pobřeží moří i na vnitrozemských slaniscích v Evropě, Asii, Africe, Americe, Austrálii a na Novém Zélandě. Na mnoha územích je obtížné stanovit, zda-li se jedná o primární nebo druhotný výskyt druhu. V České republice se původně jednalo o relativně běžný druh původních slanisek vázaných na oblast severozápadních Čech a jižní Moravy (Ducháček & Kúr in Kaplan et al. 2016a). Se silnou devastací těchto lokalit po druhé světové válce, kuřinka solná dramaticky ustoupila a na původních stanovištích v současné době patří ke kriticky ohroženým druhům naší flóry. V poslední době se však začala šířit podél dálnic a silnic vyšších tříd, kde dochází k intenzivnímu solení vozovky v zimním období, která svojí salinitou tak připomínají lokální slaniska. Zastoupení druhu na druhotných stanovištích je nejpočetnější zejména ve výše položených a chladnějších oblastech a dálnice D1 procházející Vysočinou, tak tvoří jedno s center novodobého druhotného výskytu na našem území. Ochrana druhu je aktuální pouze v případě primárních stanovišť na přirozených slaniscích, které se v regionu Vysočiny zřejmě nevyskytují.
Mapa výskytu - kuřinka solná - Spergularia marina

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spergularia marina (L.) Besser - kuřinka solná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.