Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sorbus danubialis (Jáv.) Kárpáti - jeřáb dunajský v Kraji Vysočina

Jeřáb podunajský (Sorbus danubialis), PR Havran [TR], 14.5.2008, foto Luděk Čech
Jeřáb podunajský (Sorbus danubialis), PR Havran [TR], 14.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jeřáb podunajský patří k tetraploidním hybridogenním jeřábům z podrodu Aria, který vznikl křížením tzv. primárních druhů v rámci tohoto podrodu, pravděpodobně S. graeca a S. umbellata (např. Bílá 2015). Tento apomiktický druh se vyskytuje ostrůvkovitě ve střední a jv. Evropě. V ČR roste jeřáb podunajský především v členitém termofytiku a teplejších polohách mezofytika s., sz. a středních Čech a j. Moravy. Na Vysočinu zasahuje druh pouze v nejteplejší jz. části Třebíčska, kde se vyskytuje na řadě lokalit na svazích údolí řeky Jihlavy v okolí Mohelna, Lhánic a Dukovan. Jeřáb podunajský zde roste v teplomilných doubravách, na okrajích lesostepních světlin a na skalnatých stráních, kde vyhledává skeletovité, obvykle vápníkem obohacené půdy na různých substrátech. Druh je potenciálně ohrožen přeměnou listnatých porostů na jehličnaté monokultury, ale hlavně postupným zapojováním světlého lesa vlivem eutrofizace a mezofytizace. Naprostá většina jedinců j. podunajského v regionu se nachází v evropsky významné lokalitě Údolí Jihlavy a značná část z nich pak ve zvláště chráněných územích (např. NPR Mohelenská hadcová step, PR Mohelnička, PR Velká skála, PR Havran). Udržení prosvětleného charakteru teplomilných doubrav v těchto lokalitách je významný úkol ochrany přírody v příštím období.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - jeřáb dunajský - Sorbus danubialis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sorbus danubialis (Jáv.) Kárpáti - jeřáb dunajský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.