Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. - koromáč olešníkový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Koromáč olešníkový je subatlantsky laděným evropským druhem rostoucím souvisle od západní do střední Evropy a disjunktivně vyznívající na Balkán a východní Ukrajinu. Na našem území se jedná o druh doprovázející střídavě vlhké a vlhké až rašelinné louky vázané zpravidla na periodicky zaplavované říční a potoční nivy. Rozšíření Silaum silaus je ostrůvkovité až vzácné, vázané zejména na nížiny a pahorkatiny, hojnější výskyt je soustředěn do východních Čech a jihovýchodní Moravy. Na Vysočině se jedná o výjimečně se vyskytující druh vázaný především na severní část regionu, kam vyznívá z východních Čech. Ovšem z několika zde známých lokalit se dochovala pouze jediná u rybníka Januš u Stružince (např. Faltysová 1988 NDOP, Málková 2003 NDOP) o aktuálním stavu populace podrobnosti nejsou známy. Exklávní výskyt koromáče olešníkového je znám od obce Křižanov severovýchodně Velkého Meziříčí (např. Křísa in Slavík 1997, Čech 2000 herb. Čech, Lysák 2004 NDOP). Byl zde nalezen výskyt několika populací v širším okolí obce, z nichž některé již zřejmě zanikly. Silaum silaus patří k druhům významně postiženým zkulturněním a odvodněním v minulosti pravidelně přeplavovaných kosených nivních luk. Přesný aktuální stav populací na Vysočině není znám a vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně významný druh, bylo by velmi vhodné věnovat posledním přeživším lokalitám pozornost ochrany přírody.
Mapa výskytu - koromáč olešníkový - Silaum silaus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. - koromáč olešníkový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.