Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Seseli annuum L. - sesel roční v Kraji Vysočina

Sesel roční (Seseli annuum), Krasonice [JI], 14.9.2013, foto Libor Ekrt
Sesel roční (Seseli annuum), Krasonice [JI], 14.9.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sesel roční je především evropským druhem rostoucím v pásu táhnoucím se od Francie přes střední Evropu, Balkán až do západního Ruska. Na našem území se jedná rostlinu doprovázející suché až mezofilní stráně a pastviny na živinami bohatých, hlinitých až hlinitopísčitých půdách častěji na bázemi bohatších podkladech. V rámci České republiky roste druh roztroušeně až vzácně od nížin do pahorkatin na jižní a střední Moravě, kde je zřejmě častější než v Čechách. Na Vysočinu zasahuje okraj rozšíření druhu v praebohemiku a panoniku jižní Moravy. Řada lokalit je známa z celého Třebíčska a výskyt se táhne severním směrem na část Velkomeříčska. Nejzápadněji v této oblasti dosahují lokality u Nové Vsi u Třebíče (např. Suza 1930b, Zelený 2003 NDOP) a u Krasonic (např. not. Ekrtová 2016). Druhá, podstatně menší, arela výskytu sesele ročního na Vysočině leží na severozápadním okraji regionu v okolí Ledče nad Sázavou. Zde je vázán výhradně na staré vápencové lomy nebo jejich bezprostřední okolí. Na základě dostupných floristických dat je zřejmé, že druh částečně ustoupil. Nicméně nejedná se o ústup masivní. Na druhou stranu sesel roční patří mezi náročnější druhy nelesních biotopů, který potřebuje periodicky narušované trávníky s alespoň částečně rozvolněným drnem. Ustupuje na lokalitách bez pravidelné seče nebo pastvy, mizí při expanzi dřevin a křovin na dlouhodobě opuštěných trávnících.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - sesel roční - Seseli annuum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Seseli annuum L. - sesel roční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.