Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Potentilla alba L. - mochna bílá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Mochna bílá je evropský druh s kontinentálně laděným rozšířením táhnoucím se od středo-západního Ruska (Volha) na Ukrajinu a Balkán a dále až do střední Evropy. Ve střední Evropě doprovází mochna bílá světlé teplomilné doubravy, stepní louky, ale také střídavě vlhké mezofilní typy trávníků na hlubších, bázemi bohatších půdách. V České republice se jedná o typický teplomilný druh rostoucí roztroušeně v českém i moravském termofytiku a navazujících oblastech mezofytika. Na Vysočinu druh vyznívá z jižní Moravy na jihovýchodní Třebíčsko, kde má řadu lokalit vázaných na údolí Jihlavy, Rokytné, Rouchovanky a jejich přítoků. Vyskytuje se zde jak ve světlé teplomilné lesní vegetaci, tak v nivních loukách. Kromě výše uvedeného území jsou známy ještě dvě exklávní lokality. Historický údaj pochází z lesů u obce Lukov nedaleko Moravských Budějovic (Güttler 1926–1927) a tři recentní mikrolokality byly nalezeny na Křižanovicku u údolí Libochovky u obce Radňoves (např. not. Čech 2002, 2013). I přes širší rozšíření mochny bílé v teplješích oblastech státu se z hlediska ochrany přírody jedná o velmi cenný a zajímavý druh. Jeho výskyt ukazuje z pohledu celkové biodiverzity na velmi cenná stanoviště, která jsou ohrožena jednak intenzivním lesnictvím (převody na jehličnaté lesní kultury), ale také ústupem tradičních forem hospodaření v lesích (pastva, pařezení, toulavá seč) a na nelesních pozemcích (ukončení seče nivních luk, trávníků na mezích apod.). Pro podporu mochny bílé je potřeba zachovat anebo obnovit světlé lesní porosty a pravidelnou seč květnatých trávníků.
Mapa výskytu - mochna bílá - Potentilla alba

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Potentilla alba L. - mochna bílá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.