Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polygala multicaulis Tausch - vítod ostrokřídlý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Polygalaceae - Vítodovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vítod ostrokřídlý je rozšířen ve střední Evropě, na západě zasahuje do Švýcarska a k Rýnu, na jihu do Bosny a Rumunska, na severu roste v Dánsku a na východě až na Ukrajině. Rozšíření v ČR je nerovnoměrné, roste především v mezofytiku a hojnější je na Moravě. Vzhledem k potížím s určováním tohoto druhu a častým záměnám s bělokvětou formou vítodu obecného není obraz rozšíření v. ostrokřídlého na Vysočině vůbec jasný. Zdá se, že řada floristů tento druh vůbec nerozlišuje. Nápadné je např. srovnání výsledků floristických kursů ČBS v Humpolci (1974; Skalický & Štech 2001) a v Jihlavě (2005; Čech, Dvořáčková & Juřička 2006). Rovněž herbářových dokladů v regionálních herbářích není mnoho a obvykle nejsou revidovány. Recentní údaje pocházejí především ze Žďárských vrchů a širšího okolí Třeště a Telče. Zajímavá skupina lokalit se nachází v teplejší jv. části Třebíčska, kde byl druh zaznamenán např. u Lhánic (Řepka in Koblížek et al. 1998), Mohelna (Řepka 2005) a Šemíkovic (Grulich 2011 in Grulich 2014). Výrazná koncentrace historických výskytů druhu se nachází na Humpolecku (sic!) a v okolí Třebíče. Vítod ostrokřídlý je typickou rostlinou krátkostébelných trávníků na oligotrofních stanovištích, občas roste i v nezapojené vegetaci ve světlých lesích, zvláště v borech. Ohrožení spočívá v degradaci těchto stanovišť vlivem absence pastvy a eutrofizace, v případě lesních stanovišť pak vymizení tradičních aktivit, jako byl např. odběr hrabanky. Některé populace druhu se nacházejí v zvláště chráněných územích, kde probíhá odpovídající péče o suché trávníky (PP Kozének, NPR Mohelenská hadcová step).
Mapa výskytu - vítod ostrokřídlý - Polygala multicaulis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polygala multicaulis Tausch - vítod ostrokřídlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.