Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophioglossum vulgatum L. - hadí jazyk obecný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Ophioglossales - Hadilkotvaré
 • Čeleď: Ophioglossaceae - Hadilkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hadilka obecná je disjunktně rozšířeným druhem severní polokoule. Roste v Evropě, severní Africe, ostrůvkovitě ve střední Asii, Japonsku a Severní Americe. V České republice doprovází vlhčí až podmáčené louky, slatiny, pastviny a světlé lesy na humózních a jílovitých půdách zásadité až neutrální reakce. Početnější výskyt je soustředěn především v karpatské části Moravy a dále do východních, středních a severních Čech. Jinde je spíše vzácná nebo zcela chybí. Na Vysočině je výskyt hadilky obecné výjimečnou záležitostí. Nejvíce údajů pochází ze severu regionu z okolí Chotěboře a západního úbočí Žďárských vrchů. Recentně známý je ovšem jediný výskyt v louce za východním okrajem PR Řeka (Gutzerová 2009 NDOP). Druhou oblastí početnějšího výskytu je naopak okolí Želetavy, Jemnice a Moravských Budějovic na jihu regionu. Recentně známý je ale také pouze výskyt na louce u rybníka nedaleko obce Zdeňkov (Otýpková 2004 ČNFD). Dále je hadilka uváděna z louky u rybníků Hlad a Vrbinec u Studence na Třebíčsku (např. Ondráčková 1987 ZMT) a z několika mikrolokalit v okolí obcí Dobrá Voda a Horní Bory severně Velkého Meziříčí (např. Čech 2001 herb. Čech, Lysák 2000, Ekrt 2008 MJ). Výskyt Ophioglossum vulgatum byl na Vysočině vždy omezen na místa s výskytem bohatých slatin a vložek bázemi bohatšího podloží. Vzhledem ke své nenápadnosti však mohl být přehlížen a jeho výskyt mohl být v příhodných podmínkách zřejmě častější. Vzhledem k devastaci velkého počtu slatinných a mokřadních území ale naprostá většina lokalit zanikla a stále zaniká (odvodnění, sukcese dřevin a expanzních druhů na neobhospodařovaných plochách). Hadilka obecná patří k druhům, jejichž ochrana není v rámci regionu podchycena v maloplošných chráněných území a většina populací je velmi zranitelná, některé jsou bezprostředně ohrožené zánikem.
 • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - hadí jazyk obecný - Ophioglossum vulgatum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ophioglossum vulgatum L. - hadí jazyk obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.