Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Muscari comosum (L.) Mill. - modřenec chocholatý v Kraji Vysočina

Modřenec chocholatý (Muscari comosum), Mohelno, [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Modřenec chocholatý (Muscari comosum), Mohelno, [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Hyacinthaceae - Hyacintovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Modřenec chocholatý je submediteráním druhem rostoucím v jižní a střední Evropě a dále v severní Africe a na Blízkém východě. V České republice se jedná o typickou rostlinu výslunných strání, suchých luk a mezí či světlých lesů na hlubších, živinami bohatých půdách, obvykle na bázemi bohatých podkladech. V minulosti pravděpodobně rostl také na polích a úhorech. Na našem území je centrum rozšíření druhu soustředěno do oblasti střední a jižní Moravy, v Čechách je vzácnější a je vázaný především na teplé oblasti středních a východních Čech, ostrůvkovitě až vzácně se vyskytuje v Českém středohoří a v jižních Čechách. Vyhýbá se oblastem se souvislým výskytem kyselých hornin a proto je v oblasti Vysočiny vzácný. Nejpočetnější výskyt druhu je znám z širší oblasti Třebíčska. Větší část historicky známých lokalit je ale recentně nezvěstná. Aktuálně je modřenec chocholatý znám ze dvou lokalit v okolí Okříšek (Zelený 2004 NDOP, not. Ekrt & Ekrtová 2015) a početněji z širšího okolí Mohelna, Dukovan, Rouchovan a údolí Oslavy a Chvojnice (např. not. Čech 1999–2015). Na výskyt na Třebíčsku navazuje ojedinělá lokalita v údolí Želetavky u Krasonic na východním okraji Telečska (např. not. Ekrtová 2016). Další oblastí početnějšího výskytu Muscari comosum je Svratecko na severovýchodním okraji regionu. Modřenec rostl i na Havlíčkobrodsku a v okolí Polné, v současnosti je ale znám pouze od obce Kněžská (např. Čech 2000 herb. Čech, Špinar 2003 NDOP). Celkově zaznamenal výrazný ústup, což jednoznačně souvisí zejména změnou hospodaření v krajině v druhé polovině 20. století. Suché stráně, pahorky, meze a příkopy na hlubších a bohatších půdách zarostly ruderální vegetací, náletovými dřevinami nebo byly zalesněny či rozorány. Pro trvalé přežití a rozvoj populací modřence chocholatého je důležité pravidelné obhospodařování lokalit sečí nebo pastvou. Velmi dobře regeneruje na plochách s obnovou hospodaření, například po vykácení náletových dřevin a zavedení pastvy (Ekrtová, vlastní pozorování).
Mapa výskytu - modřenec chocholatý - Muscari comosum

Lokality

Modřenec chocholatý (Muscari comosum), Krasonice [TR], 17.6.2016, foto Libor Ekrt
Modřenec chocholatý (Muscari comosum), Krasonice [TR], 17.6.2016, foto Libor Ekrt
Modřenec chocholatý (Muscari comosum), Okříšky, [TR], 12.6.2015, foto Libor Ekrt
Modřenec chocholatý (Muscari comosum), Okříšky, [TR], 12.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Muscari comosum (L.) Mill. - modřenec chocholatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.