Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lotus pedunculatus Cav. - štírovník bažinný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Syn.: Lotus uliginosus

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Štírovník bažinný je především evropským druhem s atlantským charakterem výskytu. Roste souvisle od Makaronézie přes západní Evropu do střední Evropy a Běloruska. Exklávně se vyskytuje již jen velmi omezeně ve východní a jižní Evropě a v severní Africe. Je to rostlina vlhkých až mokřadních osluněných stanovišť, luk, lučních pramenišť, slatin a litorálů rybníků. Českou republikou probíhá jihovýchodní hranice souvislého areálu druhu. Vyskytuje se roztroušeně až hojně zejména ve výše položených a vlhčích oblastech v Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku. Také na Vysočině není výskyt druhu rovnoměrný. Těžiště rozšíření v regionu leží v severozápadní části území a odtud přechází na Humpolecko a část Pelhřimovska, kde souvislé rozšíření končí. Zejména v jihovýchodní polovině regionu je druh velmi vzácný, většinou vázaný na výše položené oblasti anebo zcela chybí. Podobně jako jiné druhy vlhkých luk a mokřadů je štírovník bažinný ohrožen odvodněním a devastací mokřadů v krajině. Ustupuje při ukončení seče lučních porostů i silné eutrofizaci a ruderalizaci mokřadů. Na druhou stranu nepatří k extrémně citlivým mokřadním druhům a dobře přežívá i v ochuzených nebo sekundárně zvodnělých biotopech.
Mapa výskytu - štírovník bažinný - Lotus pedunculatus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lotus pedunculatus Cav. - štírovník bažinný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.