Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Littorella uniflora (L.) Asch. - pobřežnice jednokvětá v Kraji Vysočina

Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora), NPP Zhejral, rybník Karhov [JI], 14.8.2007, foto Libor Ekrt
Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora), NPP Zhejral, rybník Karhov [JI], 14.8.2007, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Pobřežnice jednokvětá je typickým evropským atlantským druhem rostoucím v Makaronézii, západní Evropě a jižní části Skandinávie. Ve střední Evropě leží jv. okraj jejího přirozeného a souvislého rozšíření. Dále na východ se objevují již jen zcela ojedinělé lokality. Druh roste v litorální zóně stojatých vod většinou na písčitém, štěrkopískovém dně a na obnažených dnech. Pro dlouhodobé přežívání vyžaduje vysokou průhlednost vodního sloupce. V submerzní formě nekvete, vykvétá pouze při zaklesnutí vodní hladiny na obnaženém dně. V České republice byl její výskyt soustředěn do rybničních pánví jižních Čech a odtud vyzníval přes Jindřichohradecko na Vysočinu. V Jihlavských vrších přežívají dvě populace, konkrétně na rybníce Karhov severně Studené (např. Vězda 1950 NDOP, Ekrtová et al. 2008) a v Horním Mrzatci u Lhotky (např. Ambrož 1939c, Komárek et al. 2013 NDOP). Kromě těchto recentních lokalit je historický výskyt znám z Plačkovského rybníka u Plačkova na Humpolecku (Sofron et al. 1974 in Skalický & Štech 2000) a rybníka Rendlíček u Březí nad Oslavou (Kovář in Havelka 1896). Podrobnosti k údaji Faltyse (1990) z oblasti severozápadně Ždáru nad Sázavou nám nejsou známy. Pobřežnice jednokvětá patří k nejohroženějším druhům flóry celé České republiky. V současnosti má pouze do 10 recentních lokalit a ty na Vysočině patří k těm, u kterých je početnost populací velmi malá a má tendenci se spíše snižovat. Druh je extrémně citlivý na snížení průhlednosti vodního sloupce. Při nízké průhlednosti mizí submerzní fáze a rostliny se objevují pouze v terestrické formě na obnaženém dně. Výrazně populace pobřežnice omezuje i zabahnění rybníka, při kterém semena nedokážou pod vrstvou bahnitého sedimentu vyklíčit (Kolář 2016 in verb.). V případě Horního Mrzatce se populace druhu pohybuje stabilně minimálně v desítkách až několika stovkách submerzních rostlin v úzkém pásu litorální zóny na východním břehu rybníka. Rozvoj populace je zde v posledních letech omezován nižší průhledností vody a rozrůstáním rákosin, jejichž opad také omezuje výskyt submerzních rostlin. Zvláště kritická je situace na rybníce Karhov, kde ještě před rokem 2005 tvořila L. uniflora zapojené porosty v širokém pásu podél celé nádrže. Od té doby druh stále ustupuje a v r. 2016 zde bylo zaznamenáno jen několik desítek rostlin v terestrické fázi na jihočeské straně rybníka. Důvodů masivního ústupu druhu je několik. Nejvýznamnější je zřejmě výrazné zanesení rybníka jemným bahnitým sedimentem a zhoršená průhlednost vody. Bez razatního řešení zde pravděpodobně dojde v blízké budoucnosti k vymizení druhu.
Mapa výskytu - pobřežnice jednokvětá - Littorella uniflora
Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora), Mrákotín, PP Horní Mrzatec [JI], 19.6.2013, foto Libor Ekrt
Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora), Mrákotín, PP Horní Mrzatec [JI], 19.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Littorella uniflora (L.) Asch. - pobřežnice jednokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.