Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chamaecytisus supinus (L.) Link - čilimník nízký v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Čilimník nízký je typickým evropským submediteráním druhem, jehož rozšíření vyznívá severním směrem do střední Evropy a východním až na nejzápadnější Ukrajinu. Jeho biotopem jsou světlé listnaté lesy a bory, lesní lemy a výslunné křovinaté a travnaté stráně. Českou republikou, ve které se vyskytuje ve dvou arelách, prochází severní hranice jeho areálu. Výskyt na území jižních Čech souvisí s rozšířením v Rakousku a Bavorsku. Druhá arela se táhne jihomoravskými úvaly, přes Českomoravské mezihoří do východních Čech a středního Polabí. Na Vysočinu druh zasahuje na jejím severním okraji a navazuje tak na výskyt ve východních Čechách. Jedná se o jednotlivé, převážně historické, recentně neověřené údaje. Jedinou výjimku představuje lokalita Vojtěchův kopec u obce Kameničky v severozápadní části Žďárských vrchů (not. Čech et al. 2014). Čilimník zde roste v okolí bývalého lomu v podrostu světlého březového hájku v relativně bohaté populaci. Celkový ústup druhu pravděpodobně souvisí se zánikem květnatých lesních lemů, intenzivním lesním hospodařením preferujícím stinné monokultury dřevin a sukcesí dřevin na křovinatých a travnatých stráních. Významnou roli může samozřejmě hrát i přirozená vzácnost druhu v regionu, který je pak výrazněji ohrožen zánikem.
Mapa výskytu - čilimník nízký - Chamaecytisus supinus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chamaecytisus supinus (L.) Link - čilimník nízký v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.