Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gentianella amarella subsp. lingulata (C. Agardh) Holub - hořeček nahořklý jazykovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Gentianaceae - Hořcovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hořeček nahořklý jazykovitý je v současnosti vymřelým druhem České republiky. Jeho celkový areál není dostatečné znám, vyskytuje se však roztroušeně v celém euro-asijském subkontitentálním areálu nominátního poddruhu G. a. subsp. amarella. V České republice se ekologické vazby tohoto druhu odhadují podle údajů z herbářových sched. Pravděpodobně se jednalo se o rostlinu krátkostébelných slatinných luk na vlhkých nebo střídavě vlhkých minerálně bohatých půdách. Vždy se jednalo o vzácnější taxon, jehož nejpočetnější koncentrace lokalit pochází ze středního Polabí. Ojedinělý výskyt je znám od Bukova mezi Dolní Rožínkou a Stříteží na Svratecku (Servít s. d. BRNU, Kischner & Kirschnerová in Slavík 2000). Důvodem vymizení druhu bylo velkoplošné odvodnění slatin, ale také sukcesní změny v trávnících způsobené celkovou změnou hospodaření v krajině jako celku.
Mapa výskytu - hořeček nahořklý jazykovitý - Gentianella amarella subsp. lingulata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gentianella amarella subsp. lingulata (C. Agardh) Holub - hořeček nahořklý jazykovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.