Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó - prstnatec fuchsův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Rozlišováno pouze na úrovni druhu. Poddruhy a variety nebyly rozlišovány. Na Vysočině se zřejmě vyskytuje pouze D. f. subsp. fuchsii var. fuchsii.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Prstnatec Fuchsův je součástí širšího komplexu prstnatce plamatého (Dactylorhiza maculata agg.), který patří z taxonomického hlediska k velmi obtížným skupinám. Areál druhového komplexu je relativně rozsáhlý, zaujímá téměř celou Evropu včetně Islandu a souvislým výběžkem zasahuje do Asie až k Bajkalu. V tradičním pojetí je prstnatec Fuchsův diploidním druhem, ovšem poslední výzkumy v ČR ukazují, že převážná většina zkoumaných populací p. Fuchsova je tetraploidní (Taraška 2014). Proto se zdá, že pojetí p. Fuchsova jako samostatného druhu neobstojí a bude třeba jej považovat pouze za subspecii široce pojatého druhu Dactylorhiza maculata. Prstnatec Fuchsův se v ČR vyskytuje roztroušeně především ve středních a vyšších polohách, kde roste v různých typech vlhkých a rašelinných luk a ve vlhčích lesích. Velmi vzácný je v termofytiku, kde místy úplně chybí či již vyhynul. Na Vysočině se jeho recentní výskyty koncentrují v nejvyšších polohách regionu. Ve Žďárských vrších se stále nachází řada početných populací druhu (např. v NPR Ransko či PP Suché kopce). Pouze několik nevelkých populací je známo z pomezí Jihlavska a Pelhřimovska, kde roste např. u Hlávkova (naposledy Ekrtová et al. 2015c), u Nové Vsi u Třešti (not. Čech 2009), Bělé a Rohovky (not. Čech 2008). Ojedinělé recentní nálezy pocházejí také ze Svratecka (Nyklovice; Čech 2005 MJ) a Třebíčska (Heraltice; Votava 2003 NDOP). Další roztroušené nálezy na Jihlavsku, Pelhřimovsku a Žďársku pochází z posledních desetiletí 20. století a u některých lokalit stále ještě existuje naděje, že zde bude druh ověřen. Zcela ojedinělé historické údaje z teplejších oblastí Třebíčska jsou již velmi starého data. P. Fuchsův na Vysočině preferuje oligotrofní ostřicové rašelinné louky a vlhčí typy smilkových trávníků, často roste na drobných lesních loučkách či v přistíněných lesních okrajích. Dále jej nacházíme v prameništních a smrkových olšinách a občas se vyskytuje i na mírně narušovaných vlhkých stanovištích, jako jsou příkopy lesních cest či okraje skládek dřeva. Druh je ohrožen především zarůstáním lokalit v důsledku dlouhodobé absence hospodaření, v případě lesních louček a lesních okrajů představuje velké nebezpečí také plíživé umělé zalesňování, obvykle nelegální. Na lesních stanovištích stále hrozí odvodňování a převody na smrkové monokultury. Většina populací ve zvláště chráněných územích má odpovídající péči, akutně ohroženy jsou především drobné lokality mimo zájem ochrany přírody.
Mapa výskytu - prstnatec fuchsův - Dactylorhiza fuchsii

Lokality

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), Vojnův Městec, PP Suché kopce [ZR], 12.6.2014, foto Luděk Čech
Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), Vojnův Městec, PP Suché kopce [ZR], 12.6.2014, foto Luděk Čech
Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), Vojnův Městec, PP Suché kopce [ZR], 12.6.2014, foto Luděk Čech
Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), Vojnův Městec, PP Suché kopce [ZR], 12.6.2014, foto Luděk Čech

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó - prstnatec fuchsův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.