Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex umbrosa Host - ostřice stinná v Kraji Vysočina

Ostřice stinná (Carex umbrosa), PP Bukovské rybníčky, trs [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice stinná (Carex umbrosa), PP Bukovské rybníčky, trs [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ostřice stinné je poměrně omezené a je soustředěno do střední části Evropy, významnější exklávní výskyt je udáván z Kavkazu. Carex umbrosa má poměrně širokou ekologickou amplitudu a vyskytuje se od mezických trávníků až po rašelinné louky a světlé vlhké doubravy, často na minerálně silnějších podkladech. Na našem území je ostřice stinná typickou rostlinou jižních a jihozápadních Čech. Směrem na Vysočinu její výskyt vyznívá a je zde podstatně vzácnější a vázaný především na vyšší polohy a srážkově bohatší oblasti. Nejpočetnější skupina lokalit leží v širší oblasti Jihlavských vrchů a táhne se severním směrem až na Humpolecko. Další početnější výskyt je soustředěn do západní části Žďárských vrchů. Mimo tato území jsou známé již jen jednotlivé lokality v severní a centrální části území. Zcela ojedinělý je historicky udávaný výskyt na Třebíčsku v okolí Třebíče (např. Zavřel in Podpěra 1914) a u Náměště (Roemer in Oborný 1883–1886). Na recentních lokalitách na Vysočině je Carex umbrosa téměř výhradně vázaná na střídavě vlhký typ trávníků na přechodu mezi vlhkými až rašelinnými loukami a bohatšími společenstvy krátkostébelných podhorských trávníků. Populace ostřice stinné většinou nejsou na lokalitách rozsáhlé a nalézáme zde i nepříliš vyhraněné morfologické typy. V minulosti byl výskyt druhu zejména v jihozápadní části území jistě častější a jeho ústup je určitě výraznější než nám ukazují dostupná floristická data. Střídavě vlhké typy bohatších trávníků masově podlehly zemědělské intenzifikaci, byly odvodněny a převedeny na kulturní travní porosty nebo zcela zorněny. V současnosti je druh ohrožen především ústupem hospodaření na zemědělsky nelukrativních pozemcích, které podléhají sukcesy dřevin nebo expanzi konkurenčně silných druhů trav a bylin. V těchto zapojených a stinných porostech druh dlouhodobě nepřežívá. Na druhou stranu se zdá, že v případě obnovy hospodaření velmi dobře regeneruje (např. PP Bukovské rybníky).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice stinná - Carex umbrosa

Lokality

Ostřice stinná (Carex umbrosa), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice stinná (Carex umbrosa), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice stinná (Carex umbrosa), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice stinná (Carex umbrosa), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex umbrosa Host - ostřice stinná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.