Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Campanula cervicaria L. - zvonek hadincovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Campanulaceae - Zvonkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Tento eurosibiřský kontinentálně laděný druh se v ČR nachází velmi roztroušeně a nepravidelně. Nemá zvlášť výraznou vazbu na prostředí, vyskytuje se ve škále různých stanovišť od světlých lesů a jejich lemů přes různé typy sušších trávníků až po střídavě vlhké louky. Historické údaje z české části regionu jsou poměrně řídké. Druh zde byl v 19. století nalezen u Kožlí na Ledečsku, v okolí Krucemburku a nedaleko Polné. Zajímavé soustředění historických lokalit se nachází u Nového Města na Moravě, i zde však převážná většina údajů pochází z přelomu 19. a 20. století. Výjimkou je doložený nález druhu v Zátokách u Petrovic (Sádecký 1973 MJ). Další ojedinělý doklad pochází od Příštpa u Jaroměřic nad Rokytnou (Kalášek 1928 ZMT). Zvonek hadincovitý byl na Vysočině naposledy nalezen v roce 1998 u obce Habrek nedaleko Ledče nad Sázavou (Čech 1998 herb. Čech, Čech in Hadinec, Lustyk & Procházka 2003). Malá populace druhu zde rostla na sušší nekosené svahové louce, později však již nebyl výskyt ověřen. Druh v poslední době výrazně ustupuje i v rámci celé ČR. Stanoviště druhu jsou ohrožena zarůstáním, zapojováním porostů dřevin a postupující všeobecnou mezofytizací. Tento převážně dvouletý druh je zřejmě vázán na ranější sukcesní stadia biotopů, popř. na místa s občasnými disturbancemi, které byly dříve udržovány tradičním hospodařením (pastva, využívání úvozových cest aj.).
Mapa výskytu - zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Campanula cervicaria L. - zvonek hadincovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.