Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aster amellus L. - hvězdnice chlumní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Poddruhy nerozlišovány, na Vysočině se vyskytuje pravděpodobně pouze A. a. subsp. amellus.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hvězdnice chlumní roste od západní Evropy až po západní Sibiř. V České republice je rozšířena v českém a moravském termofytiku a její výskyt vyznívá do navazujících částí mezofytika. Vyskytuje se na výslunných stepních stráních, v lemech a světlinách šípákových doubrav a na skalních svazích na minerálně bohatším podloží. Na Vysočině se jedná o velmi vzácnou rostlinu vázanou na nejteplejší jv. část Třebíčska v návaznosti na údolí řek Jihlavy, Oslavy, Rouchovanky, Rokytné a Želetavky. Relativně početné a vitální jsou populace na několika místech Mohelenské hadcové stepi a v jejím blízkém okolí. Recentně je druh potvrzen také z údolí Oslavy na nepatrné stepní stráňce na svazích Kraví hory, z údolí Mohelničky (Čech 2001 herb. Čech) a na dvou lokalitách v údolí Rokytné u Šemíkovic (U Vilímova Mlýna, Čech 2011 herb. Čech; Knížecí seč, Ekrtová & Ekrt 2016b). Za ústupem již tak v minulosti na Vysočině vzácného druhu stojí zánik stepních strání na sprašových převějích. Degradace těchto výjimečně cenných míst je většinou spojená s nevhodnými lesnickými zásahy, ale také s přirozenou sukcesí dřevin na stepních stráních a zapojením otevřených lesostepních porostů v důsledku dlouhodobé absence tradičního hospodaření ve světlých lesích (pastva, pařezení, vysekávání mlaziny).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - hvězdnice chlumní - Aster amellus

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aster amellus L. - hvězdnice chlumní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.