Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orchis morio L. - vstavač kukačka v Kraji Vysočina

Vstavač kukačka pravý (Orchis morio), NPP Švařec [ZR], 24.4.2008, foto Luděk Čech
Vstavač kukačka pravý (Orchis morio), NPP Švařec [ZR], 24.4.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

V ČR pouze O. m. subsp. morio.

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Evropský areál druhu zaujímá převážnou část z. Evropy včetně j. části britského souostroví, dále střední Evropu a j. okraj Skandinávie. Na východ areál zasahuje na Ukrajinu a na jih do s. Itálie a Rumunska. Vstavač kukačka je smutným příkladem orchideje, která se z nejběžnějšího zástupce rodu stala během relativně krátkého období velmi ohroženým taxonem. Tato vytrvalá rostlina byla na území ČR vcelku běžnou součástí luk a pastvin termofytika, mezofytika a nižších poloh oreofytika. Druh razantně ustoupil v druhé polovině 20. století a příčinou byl především ústup tradičního hospodaření spolu s velkoplošnými pozemkovými úpravami. Podobný vývoj proběhl i na Vysočině a z původního množství lokalit se jich zachovalo jen velmi málo. Relativně hojnější je druh dosud na Svratecku. V regionu nejpočetnější populace v. kukačky (až několik tisíc kusů) roste v NPP Švařec a několik dalších menších populací se nachází u Vrtěžíře, Kozlova u Lesoňovic, Štěpánova nad Svratkou, Koroužného, Olešničky, Ujčova, Dolního Čepí a Chlébského. Druh dále roste na Třebíčsku, k perspektivním lokalitám patří především PP Kozének u Lhánic s několika stovkami kvetoucích exemplářů. Další recentní populace se nacházejí u Vícenic a Zvěrkovic na Moravskobudějovicku, v malém počtu exemplářů roste v. kukačka v PP Pod Kamenným vrchem u Heraltic, na stepní stráňce u Slavětic a na travnatém pahorku u rybníka Židloch u Pocoucova. Lokality na Jihlavsku jsou již zřejmě minulostí, ještě na začátku 21. století druh rostl v PP Prosenka u Vržanova a nedaleko Horního Smrčného. Z Pelhřimovska a Havlíčkobrodska známe již jen historické údaje. Vstavač kukačka roste nebo spíše rostl v různých typech suchých trávníků a sušších mezofilních luk, na pastvinách a křovinatých stráních, obvykle na mělkých chudších půdách. Lokality ohrožuje obvyklé zarůstání dřevinami a vzrůstnými druhy trav jako následek ukončení tradičního hospodaření a plošné eutrofizace. Rizikovým faktorem však může být i příliš intenzívní pastva (Pocoucov) nebo příliš časný termín seče na loukách. Pravidelná ochranářská péče, především kosení a pastva ovcí, prozatím probíhá pouze ve zvláště chráněných územích a na několika málo dalších lokalitách.
Mapa výskytu - vstavač kukačka - Orchis morio

Lokality

Vstavač kukačka pravý (Orchis morio), NPP Švařec [ZR], 9.5.2006, foto Luděk Čech
Vstavač kukačka pravý (Orchis morio), NPP Švařec [ZR], 9.5.2006, foto Luděk Čech

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orchis morio L. - vstavač kukačka v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.